<-- ประเภทตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล/ผู้จัดเก็บ หน่วยวัด รายละเอียด
1. จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนด้านการจัดการมลพิษ ตามมาตรา 23 (1) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ
2. จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกู้ภาคเอกชน ตามมาตรา 23 (3) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ
3. จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนด้านการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 23 (4) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โครงการ